Produktai ir paslaugos aplinkosaugai

Naftos teršalų šalinimas

UAB „Biocentras“ sukūrė nafta ir jos produktais užteršto grunto ir vandens valymo technologijas:

 • grunto ir vandens valymo avarijos vietoje (in situ);
 • grunto valymo aikštelėse, cechuose (ex situ);
 • pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų.

 

 

 

Grunto ir vandens valymas avarijos vietoje

Valymo darbams avarijų vietose naudojamas biologinis valymas efektyviausias balandžio – spalio mėnesiais, o nuo lapkričio iki kovo mėnesio nafta ir jos produktais užterštas gruntas šalinamas jį išvežant iš avarijos vietos arba izoliuojant vietoje.

Naftos teršalai iš aplinkos valomi vadovaujantis LAND9-2009 reikalavimais:

 • ištiriama taršos vieta;
 • atliekama užteršto grunto arba vandens laboratorinė analizė;
 • taršos vieta valoma mechaninėmis priemonėmis ir sorbentais;
 • pagaminamas ir paruošiamas naudojimui preparatas „Degradoilas“;
 • užteršta teritorija apdorojama (purškiama) paruoštu tirpalu;
 • prižiūrimas ir kontroliuojamas naftos teršalų degradavimo procesas – drėkinamas bei purenamas gruntas.

Užterštos vietos valymo trukmė gali tęstis nuo 20 parų iki 18 mėnesių. Užterštai aplinkai valyti naudojama savaeigė technika, aprūpinta cisternomis, siurbliais bei purškimo įrenginiais.

DIDŽIAUSIOS LIKVIDUOTOS AVARIJOS

Vieta Teršalų kiekis/išvalyta teritorija Papildoma informacija
Juknaičiai, Lietuva 140 t. mazuto 3 km. palei geležinkelį Traukinio avarija. Paslauga įvykdyta 1989 m. liepos mėn.
Mozyrio naftos perdirbimo gamykla, Baltarusija ~5000 m3 naftos atliekų 6 ha. gamyklos teritorijoje Avarija vandens nuotekų valymo stotyje. Paslauga įvykdyta 1991 m. liepos mėn.
Venspilio geležinkelio stotis, Latvija 180 t. dyzelino 2,5 km. palei geležinkelį Trijų cisternų avarija. Paslauga įvykdyta 1992 m. birželio mėn.
Nemuno upė, Lietuva 500 t. mazuto 50 km. palei krantą Naftos cisternos avarija. Paslauga įvykdyta 1992 m. gruodžio mėn.
Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, Lietuva 450 t. žaliavinės naftos 1,2 ha. gamyklos teritorijoje Avarija naftos gavybos stotyje. Paslauga įvykdyta 1994 m. rugsėjo mėn.
Vakarų Sibiro naftos laukai Poikovo regione, Rusija 33 ha. žaliavine nafta užteršto dirvožemio, vandens ir pelkių Avarijos naftotiekiuose. Paslauga įvykdyta 1994 m. rugsėjo mėn. – 1995 m. rugsėjo mėn.
Vakarų Sibiro naftos laukai Neftejugansko regione, Rusija 141 ha. žaliavine nafta užteršto dirvožemio, vandens ir pelkių Avarijos naftotiekiuose. Paslauga įvykdyta 1996 m. rugsėjo mėn. – 1998 m. rugsėjo mėn.
UAB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuva 910 t. dyzelinu užteršto grunto Trijų cisternų avarija. Paslauga įvykdyta 2000 m.

 

Grunto valymo aikštelėse ir cechuose (ex situ)

Naftos gavybos ir perdirbimo technologinio proceso metu užterštas gruntas ir vanduo gali būti valomas stacionariose aikštelėse ir cechuose.  Šiuo atveju užterštas gruntas iš užteršimo vietos gabenamas į aikštelę kaupimui, sandėliavimui, apdorojimui ir išvalymui.

Užterštam gruntui valyti naudojami UAB „Biocentras“ sukurti biologiniai preparatai „Degradoilas“ ir „Emulvinas“ bei jais pagrįstos biologinio valymo technologijos. Gruntą valant biotechnologiniais būdais ir metodais išvengiama antrinio teršimo, o naftoje ir jos produktuose esantys angliavandeniliai suskaldomi iki ekologiškai neutralių ir aplinkai nekenksmingų junginių. Gruntas yra išvalomas iki leidžiamo užterštumo lygio.

Naftuoto grunto valymo greitis ir efektyvumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

 • Naftos angliavandenilių sandaros;
 • Meteorologinių sąlygų;
 • Purenimo technologijos;
 • Veiksmų suderinamumo su užsakovu.

Biologiniu būdu (būtent bakteriniais preparatais) valant naftuotą gruntą betoninio pagrindo aikštelėse, likusiam sunkiųjų angliavandenilių kiekiui pasiekus 50 – 100 kg/t (priklausomai nuo pradinės sudėties), gruntas yra pervežamas valyti į grunto laukus. Juose jis yra išvalomas iki nustatytų LAND reikalavimų.

Naftos teršalų valymas nuotėkų valymo įrenginiuose

UAB „Biocentras“ mokslininkai sukūrė efektyvią pramoninių nuotekų valymo nuo naftos teršalų technologiją. Jos efektyvumas leidžia sumažinti nuotekose esančių suspenduotų medžiagų koncentraciją iki 25 mg/l ir naftos produktų iki 1 mg/l.

Mūsų nuotekų valymo įrenginiai yra įrengti daugiau nei 30 įmonių visoje Lietuvoje.

Nafta užteršto grunto valymo aikštelės

UAB „Biocentras“ projektuoja nafta ir jos produktais užteršto grunto valymo aikšteles, cechus ir grunto atplovimo nuo naftos teršalų įrenginius.

Esame suprojektavę tris stipriai sunkiasvoriais angliavandeniliais užteršto grunto regeneravimo aikšteles. Vykdant statybos autorinę priežiūrą, buvo pastatyti:

 • Neregeneruojamų naftos produktų utilizacijos cechas Klaipėdos rajone, Kiškėnų kaime (1992 – 1995 metais). Projektinis cecho pajėgumas iki 5000 t nafta užteršto grunto per metus.
 • Grunto, užteršto nafta ir naftos produktais, regeneravimo aikštelė naftos perdirbimo įmonės AB „ORLEN Lietuva“ (buvusi AB „Mažeikių nafta“ ) teritorijoje (1999 – 2000 metais). Projektinis aikštelės pajėgumas – 2000 t užteršto grunto per metus, bendras valymo aikštelės plotas – 9600 m2.
 •  Išplėsta Grunto, užteršto nafta ir naftos produktais, regeneravimo aikštelė naftos perdirbimo įmonės AB „ORLEN Lietuva“ (buvusi AB „Mažeikių nafta“) teritorijoje (2005 – 2006 metais). Aikštelės projektinis pajėgumas padidėjo iki 12000 t užteršto grunto/šlamo per metus.

Pagrindiniai reikalavimai projektavimui:

 • Apriboti teritoriją pylimais atsižvelgiant į numatytus valymo pajėgumus;
 • Įrengti reikalingą infrastruktūrą – privažiavimus, važiavimo kelius, inžinerines komunikacijas;
 • Įrengti tvirtą aikštelės dugną tinkamą tiek važinėti sunkiajam transportui, tiek praleisti vandenį;
 • Numatyti naftuoto (kritulių) vandens nutekėjimą į valymo įrenginius, su galimybe jį naudoti pakartotinai;
 • Numatyti galimybę kaupti susidarantį naftuotą gruntą žiemos metu.

Pagal naudojamą valymo schemą objekto teritorijoje išskiriami grunto laukai nebemigruojančių sunkių naftos angliavandenilių galutiniam degradavimui iki leistinų normų panaudojant augalus.

Kiekvienas projektas rengiamas konkrečiam objektui ir yra pagrįstas moksliniais tyrimais bei šiuolaikiniais biotechnologiniais valymo metodais. Mūsų specialistai taip pat vertina projektuojamo objekto įtaką aplinkai, vykdo objektų autorinę priežiūrą bei teikia konsultacijas.

Konsultavimas

UAB „Biocentas” specialistai ir mokslininkai teikia profesionalias konsultacijas aplinkos apsaugos klausimais bei ruošia įvairius dokumentus:

 • naftos produktais užterštos aplinkos išvalymo projektus;
 • avarinių naftos išsiliejimų likvidavimo planus ir programas;
 • aplinkos kokybės normatyvinius dokumentus ir standartus.